Säännöt

Suomen Kiinanharjakoirat ry                                                            

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kirjattu Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin sääntömuutokset 02.11.2018

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Suomen Kiinanharjakoirat ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Sen toiminta-alue on koko maa.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kiinanharjakoiraharrastuksen kehittäjänä ja ylläpitäjänä sekä
  kiinanharjakoirista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening ry:n (jäljempänä SKKY) jäsenyhdistyksenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kiinanharjakoiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia. Huolehtii osaltaan kiinanharjakoiraharrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä. Yhdistys voi julkaista omaa tiedotuslehteä. Yhdistys toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, jonka vuosittaisesta suuruudesta päättää vuosikokous. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asiallisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä yli 15-vuotias henkilö. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen perheeseen kuuluva henkilö. Nuorisojäsen on alle 15-vuotias henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi esittää ja yhdistyskokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kenneklubben r.y.:stä ja/tai SKKY:stä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Vuosittainen jäsenmaksu on suoritettava tammikuun 31. päivään mennessä. Jäsenmaksun suuruudesta vuosi-, perhe-, nuoriso- ja yhteisöjäsenille päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Mahdollisesta liittymismaksun keräämisestä ja suuruudesta kunkin jäsenryhmän uusien jäsenien osalta päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.  Yhdistyksen jäsenkasvattajan liittäessä uuden pennun omistajan yhdistyksen vuosijäseneksi on jäsenmaksu 10€/henkilö liittymisvuonna.
 1. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset ratkaisee arpa, sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä (3) on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
  yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävänä on ohjata yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen yhteiset asiat, vastata yhdistyksen taloudesta ja varojenhoidosta, esittää vuosikokoukselle vuosikertomus ja tilinpäätös, hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
 2. Jalostustoimikunta
  Kiinanharjakoirien jalostuksen neuvoa antavana elimenä toimii yhdistyksen hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema jalostustoimikunta, joka toimii hallituksen alaisuudessa ja johon kuuluu neljä (4) henkilöä. Jalostustoimikunta on laatinut omat kiinanharjakoirien jalostusohjesäännöt.
 3. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
 4. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 5. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys pitää vuosittain vuosikokouksen maalis-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 6. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu esitetään yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen lehdessä tai jäsenille lähettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Samalla tavalla toimitetaan muut tiedonannot jäsenille. Vuosikokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti helmikuun 1. päivään mennessä.
 7. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntömuutosesitykselle on saatava SKKY:n hyväksyminen. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään kiinanharjakoirajalostuksen ja – harrastuksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 9. Yhdistyslaki
  Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.